Strona Główna arrow "Bezpieczny Dom"

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”


Przystąpiliśmy do realizacji projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Wspólna Radość 30-725 Kraków, ul. Łanowa 41 - Dom Pomocy Społecznej im. Wł. Godynia, ul. Sołtysowska 13d, 31-589 Kraków, uczestniczy w realizacji projektu grantowego pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia.
Nasz Dom realizuje:
- część A grantu (dodatki do wynagrodzeń), która przeznaczona jest na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek lub ratowników medycznych, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie który obejmuje projekt;
- część B grantu ( zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu), które zmniejszą ryzyko rozprzestrzeniana się infekcji i zakażeń wśród personelu Domu Pomocy Społecznej im. Wł. Godynia w Krakowie.
Łączna wartość przyznanego grantu wynosi: 9 829,83,00 zł
Okres realizacji projektu: od 1 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.