Strona Główna arrow "Bezpieczny Dom"

Nasza placówka realizuje grant pn. „Moduł 1 Bezpieczny Dom - RPO” w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników Domu Pomocy Społecznej im. W. Godynia w Krakowie przy ul. Sołtysowskiej 13 d, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 59 154,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020 r.

W wyniku realizacji grantu planujemy:

1. Zaopatrzyć personel i mieszkańców DPS w środki ochrony indywidualnej,

2. Doposażyć DPS w sprzęt i wyposażenie, które pomogą w walce z epidemią.


Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.